Extra tasks-լրացուցիչ աշխատանք

Ընտրիր ճիշտ ժամանակաձևը

 1. The children are playing/played in the yard now.
 2. They always are swimming/swim in the lake in Summer.
 3. She always is going/goes to the park on Sundays.
 4. I buy/bougհt a new bicycle last week.
 5. My family go/went to the theatre yesterday.
 6. Ahmed lives/lived in london three years ago.
 7. My mother makes/is making some coffee now.
 8. I talk/am talking on the telephone at the moment.
 9. Sally always helps/is helping her mother in the house.

Դարձրեք նախադասությունները հարցական և ժխտական

I went shopping with my Mum yesterday.

__Did I go shopping with my Mum Yesterday?

__I didn’t go shopping with my Mum yesterday.

We took a taxi to get to the theatre.

Did we take a taxi to get the theatre?

We didn`t take a taxi to get the theatre.

 

I bought a birthday present for my friend.

Did i buy a birthday present for my friend?

I didn`t buy a birthday present for my friend.

 

My sister finished her lessons at 3 o’clock yesterday.

Did my sister finish her lessons at 3 o’clock yesterday.?

My sister didn`t finish her lessons at 3 o’clock yesterday..

Mary likes bananas very much.

Did Mary like bananas very much?

Mary didn`t like bananas very much.

I am reading an adventure book now.

Did i read an adventure book now?

I didn`t read an adventure book now.

 

 

 

 1. What does he usually do at his grandparents?

He usually helps his grandma and grandpa about home.

 

2.With whom does he go fishing?

He goes fishing with his father.

 

3.What are there in Kazan?

There is the marvelous Kremlin, mosques, churches and rich museums.

 

4.What does he dream for?

He dreams to learn in the University of Kazan.

 

5.What places did he visit in Kazan?

He visited in a history museum of Kazan,«Kul Sharif» mosque.

 

 1. Is he ready to get back to school

Yes,he is ready.

 

Sunbath-արևապաշտպան

spend time-ժամանակ անցկացնել

, go fishing-գնալ ձկնորսության

, make fire-կրակ վառել

, make friends-նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ

, make pictures-նկարել

, water plants-ջրի բույսեր

travel by car-ավտոմեքենաեով ճանապարհորդել

, capital-մայրաքաղաք

, republic-հանրապետություն

, church-եկեղեցի

, theater-թատրոն

, museum-թանգարան

. festival-փառատոն

, library-գրադարան

science-գիտություն

, sights-տեսարժան վայրեր

 

 

 1. Why does Donald like winter?

Because it`s  beautiful in winter,the sun is so bright.

 

2.What can he do in winter?

He can skis,skates and sledges lot of.

 

3.What holiday do people celebrate in winter?

The people celebrate New Year and Xmas.

 

4.Does Kate dislike winter because it is always cold ?

Yes, she dislike winter because it is always cold.

 

5.Why does her Mummy ask her to go home early?

It is dark at 5 o`clock in the evening.

 

6.What colors does Kate like?

Kate likes Red,blue,brown,green,yellow.

 

favourite-սիրած

to celebrate-նշել

to ski-լեռնաշղթա

to skate-սահել

to sledge-քաշել

a forest-անտառ

winter holiday-ձմեռային արձակուրդներ

to give presents-նվիրել նվերներ

different-տարբեր

always-միշտ

 

 

How many seasons are there in a year?

There are foure seasons in a year.

 

Which are the autumn(spring, summer, winter) months?

Autumn months are September,October,November

Spring months are March,April,May

Summer months are June,July,August

Winter months are December,January,February

 

“My favourite Season”

My favourite season is summer, because it is so beautiful, the tree are green, the weather is hot, the sun is shine,we have summer hollidays. I like swimming in the pool,play in the yard, play tennis, play golf and so on․

 

 

 

Բառեր և արտահայտություններ։ Թարգմանել և անգիր սովորել։

light-լույս,լուսավոր,թեթև

put on-հագնել

a proverb-առած

to understand(understood)-հասկանալ

to think(thought)-մտածել

to wear(wore)-հագնել

to choose(chose)-ընտրել

the right dress-ճիշտ հագնվել

a sports ground-Մրցահրապարակը

a party-տոն

to buy(bought)-գնել

to try on-փորձել

to make sure-եղիր վստահ

a size-չափ,չափս

to suit well-հարմար լինել

 

Դուրս գրել հագուստների տեսակներն ըստ ամառային թեթև և ձմեռային տաք։

Light clothes-T-shirt,shorts,light blouses,skirts,sport shoes,socks,sandals.

Warm clothes-jeans,trousers,sweaters,jackets,overcoats,caps,fur coats,fur caps,high boots,mettens,gloves.

 

My favorite teacher

My favorite teacher is Liana Hakobyan. She teaches mathematika.She is very clever,beatiful,kind,nice .She has long hair,brown eyes.On the teachers’ day i wish you her all the best,health,happynes,welth.

 

Susanna Balakhchyan

 

12.10

The two boys on the beach are reading-The two boys on the beach aren`t reading. They are eating sendwich.

 

The women under the unbrella is playing with the send.-The women under the unbrella isn`t playing with the send.She is drinking some juice.

The baby is reading a newpaper.-The baby isn`t reading a newpaper.He playing with the send.

 

The men under the unbrella is drinking some juice.-The men under the unbrella isn`t drinking some juice.He is reading a newpaper.

 

The two girls are fishing.-The two girls aren`t fishing.They are reading a book.

 

5.

2)looking

3)is drinking

4)is cooking

5)are singing

6)is listening

7)is sleeping

8)are playing

9)is snowing

10)are staying