English

Գրեք մի պատմություն, որը կավարտվի հետևյալ արտահայտությամբ՝ “Better late than never”.(Լավ է ուշ քան երբեք)

Դասագրքից՝ էջ 81, վարժ. 11, կարդացեք տեստը, կազմեք 7-8 հարց տեքստի վերաբերյալ:

Բառեր և արտահայտություններ՝ թարգմանել և սովորել:

I would like-ես կցանկանայի

a hall-սրահ

so-և այսպես

comfortable-հարմարավետ

floor-հարկ

a bookcase-գրապահարան

a fairy-tale-հեքիաթ

Snow White-Սպիտակաձյունիկը

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s